TANULÁSI MINTÁZAT KÉRDŐÍV

 Hogyan töltse ki a kérdőívet?

A kérdőív A és B részből áll. Mindkét rész állításokat tartalmaz a felsőoktatásbeli tanulmányaival és tanulásával kapcsolatban. Arra kérjük, hogy jelölje be, mennyire igazak az egyes állítások Önre. Véleményét egy 1-től 5-ig terjedő skálán jelölheti meg.

Ebben a kérdőívben nincsenek jó vagy rossz válaszok. Minden embernek saját elképzelései és tanulási szokásai vannak. Célunk, hogy közelebb kerüljünk az Ön saját tanulási szokásaihoz, és az oktatásról és tanulásról kialakított személyes nézőpontjához. Ez egyben azt is jelenti, hogy az őszinte válasz a jó válasz. A kérdőív célja, hogy az egyéni nézeteket, motívumokat és tanulási tevékenységeket azonosítsa.

HÁTTÉRADATOK

 A nevedre a személyre szóló visszajelzés érdekében van csak szükség, semmi más kapcsán nem kerül felhasználásra.

 Csak évszám.

 Csak a település neve.

„A” RÉSZ: A TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEK

 A tudás és a megértés nem magától terem: egy anyagrész elsajátítása erőfeszítést igényel.

A kérdőívnek ez a része a hallgatóknak azokkal a tevékenységeivel foglalkozik, amelyeket tanulás közben végeznek. Minden állítást alaposan olvasson el, majd jelölje meg, hogy milyen mértékben jellemző az Ön tanulására.

A „kurzus” és a „tananyag” kifejezések azokra a kurzusokra és tantárgyakra vonatkoznak, amelyeket éppen most tanul.

1 ritkán vagy soha sem jellemző2 néha jellemző rám3 általában jellemző rám4 gyakran jellemző rám5 szinte mindig jellemző rám
1. A tankönyv fejezeteit egységről egységre haladva dolgozom fel, és minden egyes részt külön megtanulok.
2. Addig ismétlem a tananyag fő részeit, amíg kívülről nem tudom.
3. A kurzusokon tanultakat nemcsak a tanulmányaim során használom, hanem máshol is.
4. Ha egy tankönyv kérdéseket és feladatokat tartalmaz, akkor azonnal megoldom őket, amint odaérek a tanulás során.
5. Minden tantárgyat egyforma módon tanulok.
6. Megpróbálom egy egységes egésszé összekapcsolni azokat a témákat, amelyekkel a kurzuson külön-külön foglalkoztunk.
7. Azokat a listákat, amelyek egyes jelenségek jellemzőit tartalmazzák, memorizálni szoktam.
8. Általában nem teljesen világos számomra, hogy mire kell és mire nem kell emlékeznem.
10. Megpróbálom a kurzuson tanult elméletek közti hasonlóságokat és különbségeket feltárni.
11. Tapasztalataim szerint a tanártól kapott bevezetők, célok, utasítások, feladatok és tesztfeladatok nélkülözhetetlen irányítói a tanulmányaimnak.
12. Úgy ellenőrzöm a tanulásom eredményességét, hogy önállóan megoldom a tanártól kapott vagy a tankönyvben szereplő kérdéseket, feladatokat és gyakorló feladatokat.
13. A feladott fejezetben vagy cikkben található részleteket, tényeket a fő témához kapcsolom.
14. Igyekszem a mindennapi élet eseményeit a kurzuson szerzett tudásom segítségével értelmezni.
15. Nehézséget okoz nagy mennyiségű tananyag elsajátítása.
16. A tantervben feladott mellett más, a témához kapcsolódó szakirodalmat is tanulmányozok.
17. Az egyes elméletek minden részét lépésről lépésre elemzem.
18. Mindent pontosan úgy tanulok meg, ahogyan a tankönyvekben található.
19. Igyekszem az új tananyagot ahhoz kapcsolni, amit már tudok az adott témáról.
20. Nehézséget okoz annak eldöntése, hogy elég jól elsajátítottam-e az adott tananyagot.
22. Jobban odafigyelek, amikor egy kurzuson olyasmit tanulok, aminek gyakorlati haszna van.
23. Addig nem kezdek új fejezetbe, amíg az előzőt részletesen el nem sajátítottam.
24. Amikor először olvasok egy új fejezetet vagy cikket, már elkezdem végiggondolni, hogy hogyan lehetne a legjobban megtanulni.
25. Megpróbálom megtalálni a kapcsolatot a tankönyv különböző fejezeteiben tárgyalt témák között.
26. A definíciókat, amennyire lehet, szó szerint memorizálom.
27. A kurzusokon kitűzött célok általában túl általánosak számomra ahhoz, hogy bármilyen segítséget nyújtsanak.
29. A kurzuson használt tankönyvek szerzőinek megközelítésmódját összehasonlítom a sajátommal.
30. Ha a tankönyv vagy a tanár kérdéseire jól tudok válaszolni, akkor úgy gondolom, jól elsajátítottam a tananyagot.
31. Amikor nehezen értem meg a tananyag egy részét, akkor megpróbálom elemezni, mi okozza a nehézséget.
32. A tankönyvek vagy a tanár utasításai szerint tanulok.
33. Minden ismeretlen fogalom jelentését megjegyzem.
34. Megpróbálok a kurzus témájáról átfogó képet alkotni a magam számára.
35. Összehasonlítom az egyes fejezetek következtetéseit.
36. Úgy ellenőrzöm a tanulásom eredményességét, hogy megpróbálok a saját kérdéseimre válaszolni.
37. A tanuláshoz adott utasítások nem mindig világosak számomra.
38. Pontosan olyan sorrendben tanulom meg a tananyagot, ahogyan a kurzuson vettük.
39. Ellenőrzöm, hogy a tankönyv szerzőinek következtetései logikusan következnek-e a tényekből.
40. Minden részletet alaposan megtanulok.
41. Szükségem van valakire, akire a nehézségek esetén számíthatok.
42. A tananyagot kiegészítem más források tanulmányozásával.
43. A kurzuson bemutatott adatok alapján saját magam vonom le a következtetéseket.
44. Feladatmegoldás során alaposan begyakorlom azokat a módszereket, amelyekkel a kurzuson foglalkoztunk.
45. Egy érvelésben az egymást követő lépéseket külön-külön elemzem.
46. Annak ellenőrzésére, hogy elsajátítottam-e a tananyagot, igyekszem más példákat és problémákat is kitalálni, mint amiket a tanár vagy a tankönyv megadott.
47. A tanári utasítások és a kurzus céljai alapján tudom, hogy pontosan mit kell tennem.
48. A kurzuson bemutatott elméletek segítségével gyakorlati problémákra keresek megoldást.
49. Igyekszem kritikusan viszonyulni a szakértők értelmezéseihez.
50. Úgy ellenőrzöm a tanulás eredményességét, hogy megpróbálom egy-egy bekezdés tartalmát a saját szavaimmal megfogalmazni.
51. Tanulás közben olyan tanulási célokat is követek, amelyeket én tűztem ki, nem a tanár.
52. Egy-egy téma tanulásakor felidézem az ahhoz kapcsolható eseteket a saját tapasztalataim köréből.
53. A kurzusokon különös figyelmet fordítok a tényekre, fogalmakra és a problémamegoldási módszerekre.
54. Ha egy megtanulandó szöveget nem értek jól, megpróbálok más szakirodalmat is keresni az adott témához.
55. Ha az összes, a tanár által adott és tankönyvben szereplő feladatot meg tudom oldani, akkor úgy gondolom, hogy jól ismerem az adott témát.
B.1. TANULÁSI MOTÍVUMOK

Sokféle okból dönthetünk egyik vagy másik kurzus mellett.

A kérdőívnek ez a része tanulási motívumokkal, célokkal, attitűdökkel foglalkozik.

Kérem, jelölje meg, hogy az egyes állítások milyen mértékben jellemzőek Önre. Figyeljen arra, hogy nem az a kérdés, hogy mennyire tartja jónak vagy rossznak az adott motívumot, célt; hanem csak az, hogy mit gondol, milyen mértékben illik Önre.

1 egyáltalán nem értek egyet vele2 a nagy részével nem értek egyet3 határozatlan vagyok4 a nagy részével egyet értek5 teljes mértékben egyet értek
56. Amikor van választási lehetőségem, akkor azt a kurzust választom, amelyik hasznosnak tűnik jelenlegi vagy a leendő szakmám szempontjából.
57. Tanulmányaimat tisztán a téma iránti érdeklődésből végzem.
58. Be akarom bizonyítani magamnak, hogy képes vagyok a felsőfokú tanulmányok elvégzésére.
59. Kétségeim vannak afelől, hogy ez a terület a megfelelő számomra.
60. Arra törekszem, hogy kimagasló tanulmányi eredményeket érjek el.
61. Meg akarom mutatni másoknak, hogy képes vagyok sikeresen elvégezni a felsőfokú tanulmányaimat.
62. Azért választottam ezt a területet, mert olyan típusú munkára készít fel, ami nagyon érdekel.
63. A legfontosabb célom a tanulmányaim során, hogy átmenjek a vizsgákon.
64. Felsőoktatási tanulmányaimat megmérettetésnek tekintem.
65. Tanulmányaim egyedüli célja, hogy gazdagítsam a személyiségemet.
66. Nem igazán vagyok magabiztos a tanulási képességeimet illetően.
67. Ahhoz a munkához, amit dolgozni szeretnék, szükségem van arra, hogy a felsőoktatásban tanuljak.
68. Azért végzem a tanulmányaimat, hogy összegyűjtsem a diplomához szükséges krediteket.
69. Igazi kikapcsolódásként fogom fel a tanulmányaimat.
70. Mindenekelőtt azért tanulok, hogy átmenjek a vizsgán.
71. Tanulmányaim során a legfőbb célom, hogy felkészüljek egy szakmára.
72. Fel akarom fedezni a saját értékeimet, hogy mi az, amire képes vagyok, s mi az, amire nem.
73. Mindenekelőtt szakmai képességekre, készségekre akarok szert tenni a tanulmányaim során.
76. Kétségeim vannak afelől, hogy ez a fajta oktatás a megfelelő számomra.
77. Ki akarom próbálni magam, hogy lássam, vajon képes vagyok-e elvégezni a felsőfokú tanulmányokat.
78. Azért végzem ezeket a tanulmányokat, mert szeretek tanulni és új dolgokat megismerni.
79. Félek, hogy ezek a tanulmányok túl sokat követelnek tőlem.
80. Önmagában is értékes számomra, ha papírral tudom igazolni, hogy letettem egy vizsgát.
B.2. NÉZETEK A TANULÁSRÓL

Mit jelent Ön számára a tanulás, a tudás, a jó oktatás, a másokkal való együttműködés? Ön szerint mi az oktatók feladata? Mit tekint hallgatóként a saját feladatának? Milyen szerepet tölthetnek be hallgatótársai a tanulásában?

Ilyen jellegű kérdéseket találhat a kérdőívnek ebben a részében. Az állítások arra vonatkoznak, hogy mik a hallgatók nézetei: tanulóról, tanulásról, oktatásról, tudásról, az oktatási intézmény és a hallgató közti feladatmegosztásról, és a többi hallgatóval való kapcsolatról. A kérdőívnek ez a része nem annyira ahhoz kapcsolódik, hogy Ön jelenleg mit és hogyan tanul, hanem inkább ahhoz, hogy mit gondol általában fontosnak a tanulással, tanítással kapcsolatban.

Jelölje meg, hogy az egyes állítások milyen mértékben egyeznek meg a nézeteivel.

1 egyáltalán nem értek egyet vele2 a nagy részével nem értek egyet3 határozatlan vagyok4 a nagy részével egyet értek5 teljes mértékben egyet értek
81. Képességeinket a velünk született adottságok határozzák meg.
82. Képességeimet a velem született adottságok határozzák meg.
83. A leendő szakmámhoz szükséges speciális képességeimet eleve jónak tartom.
84. Képességeink fejleszthetők.
85. Képességeimet fejleszthetőnek tartom.
86. A leendő szakmámhoz szükséges speciális képességeket a felsőfokú tanulmányaim során fejleszthetőnek tartom.
87. A tanulási képességet a velünk született adottságok határozzák meg.
88. Mindenkinek meg kell tanulnia azt, hogy hogyan tanuljon.
89. Amit tanulok, annak hasznosnak kell lennie a gyakorlati problémák megoldásában.
90. Szeretem, ha pontos utasításokat kapok arról, hogyan oldjam meg a feladatokat.
93. Fontos számomra, hogy az új témák tanulásakor a hallgatótársaimmal közösen találjuk ki, hogy milyen problémákat érdemes végiggondolni.
94. Amikor egy vizsgára készülök, azt szeretem, ha más hallgatókkal közösen készülünk.
95. Szeretem a tanárral és a hallgatótársaimmal közösen megbeszélni a kurzus céljait.
96. Számomra a tanulás azt jelenti, hogy megpróbálom a problémát több szemszögből megközelíteni, olyanokból is, amelyek korábban ismeretlenek voltak számomra.
97. Számomra a tanulás azt jelenti, hogy megbizonyosodom afelől, hogy a kurzuson bemutatott tényeket fel tudom-e idézni.
98. A tanárnak kell ösztönöznie engem arra, hogy elgondolkodjam azon, hogyan kapcsolódnak a kurzuson tanultak a valósághoz.
99. Nekem magamnak kell a tananyagon belül összefüggéseket keresnem.
102. Ki kell próbálnom, hogy hogyan tudom a kurzuson megismert elméleteket gyakorlati szituációkban alkalmazni.
103. A tanárnak kell ösztönöznie arra, hogy a kurzus különálló elemeit egységbe szervezzem.
104. A hallgatótársaimmal való megbeszélések, viták segítenek a tananyag jobb megértésében.
105. Ha nehézségem adódik egy adott témával kapcsolatban, akkor olyan könyveket keresek, amelyek segítenek a megértésében.
106. Jobban szeretem a feladatokat a többi hallgatóval együtt megoldani.
107. A tanárnak világosan el kell magyaráznia nekem, hogy mit fontos és mit kevésbé fontos tudnom.
108. Az olyan kurzusokat kedvelem jobban, amelyeken az elméleti részek sokféle gyakorlati felhasználásáról is szó esik.
109. Ahhoz, hogy tanulni tudjak, saját szavaimmal is össze kell foglalnom, hogy mit jelent az adott tananyag.
110. Örömet okoz, ha a hallgatótársaimmal közösen dolgozhatok egy feladaton, egy probléma megoldásán.
112. Azt gondolom, nem jó kizárólag azokra a könyvekre támaszkodni, amelyeket a tematikában ajánlanak, ezért igyekszem a kurzus témájában más irodalmat is találni.
113. Mások véleményének megismerése segít abban, hogy a tanulás során felmerülő kérdéseket jobban megértsem.
114. Fontos számomra, hogy a többi hallgatóval együtt ellenőrizzük, hogy elég jól megértettem-e a tananyagot.
115. Más hallgatók véleményének megismerése segít abban, hogy a témákat új szempontból közelítsem meg.
116. A definíciókat és tényeket önállóan kell memorizálnom.
117. Amikor nehezen megy valami, akkor a tanárnak kell arra ösztönöznie, hogy megkeressem, mi okozta a nehézséget.
118. A hallgatótársaim támogatása, megerősítése segít a tanulásban.
119. A tanulás számomra azt jelenti, hogy olyan tudásra teszek szert, amelyet a mindennapi életben tudok hasznosítani.
120. Akkor jó a tanítás, ha sok kérdést és feladatot kapok, amelyek segítségével ellenőrizhetem, hogy jól elsajátítottam-e a tananyagot.
121. A hallgatótársak kérdései segítenek a tananyag jobb megértésében.
123. A tanulás eredményességét úgy lehet ellenőrizni, hogy válaszolok a tananyaggal kapcsolatos, saját magam által megfogalmazott kérdésekre.
124. A tanárnak kell ösztönöznie arra, hogy a kurzuson megbeszélt különböző elméleteket összehasonlítsam egymással.
125. Amikor a hallgatótársaimnak segítek a tanulásban, én magam is sokat tanulok.
126. A tananyagot addig kell ismételnem magamban, amíg elég jól nem tudom.
127. Az olyan oktatást szeretem, ahol pontosan megmondják, hogy mit kell tudnom a vizsgára.
128. A tanulás számomra azt jelenti, hogy olyan információkat szerzek, amiket azonnal vagy a későbbiekben fel tudok használni.
129. Szeretem a hallgatótársakkal közösen megoldani a tanulás során felmerülő problémákat.
131. Fontosnak tartom más hallgatók tanácsait azzal kapcsolatban, hogy hogyan álljak hozzá a tanulmányaimhoz.
132. A tanárnak kell ösztönöznie arra, hogy ellenőrizzem, vajon jól megtanultam-e a tananyagot.
133. Amikor nehezen értek meg egy témát, szeretek segítséget kérni más hallgatóktól.
134. A tanulás számomra azt jelenti, hogy igyekszem a kiadott tananyagra emlékezni.
135. Fontos számomra, hogy a hallgatótársakkal közösen végzett feladatokat közösen is értékeljük.
136. Kell, hogy a tanár teszteket adjon, hogy ellenőrizhessem, vajon a tananyag egészét jól megértettem-e.
138. Fontosnak tartom, hogy a tananyagot megbeszéljem a hallgatótársaimmal.
139. Úgy gondolom, hogy akkor jó a tanítás, ha épít arra, hogy én magam is készülök az órákra.
140. Igyekeznem kell saját példákkal illusztrálni a tanultakat.
141. A tanárnak kell ösztönöznie arra, hogy mérlegeljem, hogyan tanulok, és hogy hogyan tudnám ezt fejleszteni.
142. A tanulás számomra azt jelenti, hogy a gondolkodásmódom változik a hallgatótársaimmal való megbeszélések és tevékenységek során.
143. Szeretem megbeszélni a hallgatótársaimmal, hogy ők hogyan értékelik a velük való együttműködésem sikerességét.
144. Annak érdekében, hogy ellenőrizzem, vajon jól elsajátítottam-e a tananyagot, meg kell próbálnom a főbb pontokat a saját szavaimmal leírni.
145. Szükségem van arra, hogy más hallgatókkal együtt tudjak dolgozni a tanulmányaim során.
146. Akkor jó a tanítás, ha épít a hallgatók közti véleménycserére.
147. A tudományos elméletekről bármikor bebizonyosodhat, hogy tévesek.
148. A ma helyesnek tartott tudományos elméletekről a jövőben bebizonyosodhat, hogy tévesek.
149. Még a tudományos tudást is időről-időre felül kell vizsgálni.
151. A tudományos kutatások azt mutatják, hogy a legtöbb problémára létezik egyetlen világos válasz.
152. A tudományok törvényei egyetemes igazságok.
153. A tudományos tudás kikezdhetetlen.

Nem kötelező.

 Ha megadja, akkor a rendszer automatikusan elküldi a kitöltött kérdőívet a beírt e-mail címre.

Az itt látható "Submit" gomb segítségével küldhető be a kitöltött kérdőív.